شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع سنگ آهن سیرجان
کد کاربر
رمز
 

 ذهن به هر حال خالی نمی ماند؛ آن را با افکار مثبت پر کنید تا پریشانی و نگرانی در آن جای نگیرد.

اگر محدودیتی وجود دارد در ذهن ماست نه در دنیای خارج.

 شما همان می شوید که درباره اش فکر می کنید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>